Iaido

Kılıç çekmekten fazlası…

İai’nin tercümesi “zihsel huzur” ve “ani tepki” olarak yapılabilir. Do, “yol” demektir. Kısaca özetlemek gerekirse, “Tam konsantrasyon ve ani tepki yolu” olarak tanımlayabiliriz.

Iaido

Bir kılıç sanatına referans olarak, genel ve bilinen anlamıyla çeviri yapmak gerekirse, “Kılıç çekme yolu” diyebiliriz. Teknikler, temel olarak “kılıç çekilirken yapıkan ilk kesişin savaşın kaderine karar vereceği” fikrine dayanmaktadır.

İaido’nun asıl sanat kısmı, tam farkındalığın ve bilinç durumunun kişinin varlığı ve sunulan durum karşısındaki tavrıdır. İai, şartlar karşısındaki bir tepki ya da tüm saldırgan tepkilerden kaçınma durumu olarak bir savaşı tanımlar. Sonuç olarak İaido ustası bir savaşta en önde yer almaz. O savaşı kontrol altında tutar; mesafeseye, pozisyona ve çevreye kendi avantajına olacak şekilde etki eder. İaido, Japonyanın eski döneminin savaşçı sınıfı olan Samurayların savaş disiplinlerinin (Budo) içerisinde yer alır. Japoncada İaido’ya benzer kelimeler “Batto” ve “İainuki” dir.

İaido’nun en eski isimlerinden olan “Battojutsu”, “Kılıç çekme sanatı” anlamına gelmektedir. Bu isim bir Samuray olan Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1549-1621) tarafından verilmiştir. Bir çok kılıç okulunun var olduğu o dönemlerde, öğrencilerinden bir tanesi Tokugawa Shogun (Savaş bakanı)’na kılıç hocası olarak seçilmiştir. Diğer önemli bir İaido ustası olan Hasegawa Mondonosuke Eishin, kılıcını kuşağının içerisinde keskin ağızı yukarı bakacak şekilde -daha sonraları neredeyse tüm İaido stillerinde sıkça görülen şekliyle- taşıyan ilk kişidir.

Dövüş sırasında düzgün bir uygulamayla yapılacak olan ilk kesiş ölümcül sonuçlara neden olacaktır. Bu durum “bir Samuray’ın zihinsel gücünün çok önemli olduğu” ortak görüşüne yol açar. İaijutsu ilk olarak Battojutsudan geliştirilmiştir. “Iru” (kısaca İ) “zihinsel ve fiziksel olarak var olmak”, “Ai” “uygunluk” ya da “uyumluluk” anlamına gelmektedir.

1960’dan günümüze, bir çok savaş (ya da disiplin) sanatı,  sadece tekniği vurgulamak yerine zihinsel durumu ifade etmek için isimlerinin sonuna “Do” ekini (ifadesini) eklemişlerdir. Bu durum neticesinde, sanatın adını günümüze İaido olarak getirmiştir.

İaido çalışan kişinin en önemli ekipmanı kılıcıdır. Bundan daha fazla ekipman, öğrencinin derecesine ve eğitiminin gelişimine göre lazım olacaktır.

Genel ekipman:

 • Keikogi / Uwagi (Antrenman ceketi)
 • Hakama (Antrenman Pantalonu)
 • Obi (Kemer / Ceketi bağlamak ve kılıcı tutturmak için)
 • Tabi (Çorap)

Diğer ekipmanlar:

 • Iaitō (Genellikle Çinko/Alüminyumdan yapılmış keskin olmayan antrenman kılıcı)
 • Bokuto (diğer adıyla Bokken) (Ahşap kılıç)
 • Kodachi / Wakizashi Bokuto (ahşap kısa kılıç)
 • Shinken (Keskin kılıç, sadece Tameshigiri çalışacak ustalar için)
 • Tatami Matten (Tameshigiri çalışması için rulo hasır)

Yeni başlandığında, kata’lar iaito (antrenman kılıcı) ile, ustalık (Dan) derecelerinde ise keskin kılıçla yapılabilir. Kumitachi ahşap kılıçla çalışılır. Kemer (Obi) dışındaki özel çalışma kıyafetleri (keikogi ve hakama) sadece 3.kyu sınavında gereklidir.

Mugai Ryu

Mugai Ryu hareket halindeki Zen (Farkındalık)’tır. Kata çalışmaları hayali bir düşmana karşı bir savaşı taklit ediyor olsa da bu hayali düşman bir başkası olmak zorunda değildir. Aksine, İaido çalışan kişi, yeteneklerini geliştirmek ve mükelleştirmek için aldığı eğitimde, kendisine ayna olabilir. İaido çalışmalarının amacı beden, kılıç ve aklın bir olmasını geliştirmektir (ki-ken-tai-ichi). Genel görüş olarak; ustalık, oluşan bir durumu kılıç çekmeden kontrol edilebildiğinde elde edilir.

İai’nin günlük hayattaki yararları:

 • Güçlü bir kişiliğin oluşturulması
 • Farkındalık ve tepkinin geliştirilmesi
 • Sağlıklı bir duruş ve beden farkındalığı
 • Beden ve zihnin bir olması (düşünsel eğitim)
 • Mücadele etmemek (Fiziksel ve zihinsel)

Iaido

More than just drawing the sword

Iai can be translated as “mental presence” and “immediate reaction”. Do is “the way”. In summary it can be called “the way of full concentration and immediate reaction”.

Iaido

As it is a name with reference to the art of swordfight a translation which conveys the general sense and which is common could be “the way of drawing the sword”. The techniques are based fundamentally on the concept that the initial cut is done while drawing and so deciding on the outcome of a fight.

The true art of Iaido however, is the total awareness and consciousness of one’s being and of the given situation. Iai itself determines a fight, be it as a reaction to the circumstances or by avoiding all aggressive influences. As a result the Iaido master does not get into a fight in the first place. He keeps a fight under control, he affects distance, position and surroundings to his advantage. Iaido belongs to the Budo disciplines of the warrior caste of old Japan, the samurai. Synonyms of Iaido are “Batto” and “Iainuki”.

The oldest name for Iaido is “Battojutsu” meaning “the art of drawing the sword”. It was made known by the samurai Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1549-1621). From among the many sword schools existing at these times it was one of his pupils who was chosen as a teacher to the Tokugawa shogun. Another important Iaido person is Hasegawa Mondonosuke Eishin who was the first to carry his katana with the edge upside in the obi which later became typical with almost all styles of Iaido.

With appropriate execution the initial cut in a fight can have deadly results. This lead to the common opinion that the mental strength of a samurai was crucial. Thereupon Iaijutsu was first developed from Battojutsu. “Iru” (short “I”) means “to be present, mentally and physically”. “Ai” is “matching” or “fitting”.

From 1960 on many martial arts included “Do” in their names in order to emphasize the mental aspect of training rather than the mere technique. This lead to today’s name “Iaido”.

The most important piece of equipment of an Iaidoka is the sword. Apart from that further equipment is required depending on the student’s rank and advance in training.

Basic equipment:

 • Keikogi / Uwagi (training jacket)
 • Hakama (training trousers)
 • Obi (to tie the jacket and to fasten the sword)
 • Tabi (socks)

Weitere Trainingsgegenstände:

 • Iaitō (non-sharpened training sword mostly made from aluminium)
 • Bokuto bzw. Bokken (wooden sword)
 • Kodachi / Wakizashi Bokuto (short wooden sword)
 • Shinken (real katana, except for Tameshigiri reserved for masters)
 • Tatami Matten (mats for Tameshigiri/testcutting)

In Koeln’s Keizankai dojo kata can be trained with an iaito right from the start, from Dan ranks on shinken may be used. Kumitachi is trained with bokuto. Except for the obi a specific training outfit (keikogi and hakama) is only necessary for the first exam (3. kyu).

Mugai Ryu

Mugai Ryu is Zen in motion. Although kata training simulates a fight against an imagined opponent this does not have to be another person. On the contrary the Iaidoka may mirror himself while training in order to improve or perfect his abilities. The aim of Iaido is to develop the unity of body, sword and mind (ki-ken-tai-ichi). In general opinion mastery is achieved when a situation can be controlled without drawing the sword.

Benefits of Iai for everyday life are:

 • Development of a strong personality
 • Improving awareness and reaction
 • Healthy stance and body awareness
 • Getting body and mind together(meditative training)
 • Not fighting (physically and mentally)