<h1Mugenkai Istanbul

Kaicho
Sezgin Burak Azak
burak@mugenkai.org
+90 532 387 75 59

Main Dojo
Bujinkan Haburamu Dojo Turkey
Ethem Efendi cd. Çiçek sk. 6/A Erenköy / İstanbul / Turkey

info@mugenkai.org
www.mugenkai.org<h1Mugenkai Istanbul

Kaicho
Sezgin Burak Azak
burak@mugenkai.org
+90 532 387 75 59

Main Dojo
Bujinkan Haburamu Dojo Turkey
Ethem Efendi cd. Çiçek sk. 6/A Erenköy / İstanbul / Turkey

info@mugenkai.org
www.mugenkai.org